Проекти

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Детска градина „Синчец“ участва в проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР).

Научи повече
Педагогическа практика "Утринна приказка"

Педагогическа практика "Утринна приказка"

Педагогическа практика "Утринна приказка"-Адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в детската градина „Има множество малки начини да разширите света на детето си. Любовта към книгите е най- добрият от тях.“ Джаки Кенеди Онасис

Научи повече