Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет към ДГ „Синчец“ е орган за подпомагане развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението й. Членовете му вземат важни решения, свързани най-вече с подобряване на материално техническата база, с обсъждане план-приема на децата за учебната година, със съгласуване на избраните от учителите познавателните книжки и други. На всяко изтекло тримесечие пред членовете на Обществения съвет се представя финансов отчет на делегирания бюджет на детската градина. Формата на съвместна дейност са провежданите редовни заседания на Обществения съвет.