Проект „Заедно от детската градина“

Проект „Заедно от детската градина“

Проект „Заедно от детската градина“

Екипът на ДГ"Синчец" взе активно участие в дейностите по проект „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ – България.  Целта на проекта бе изграждането на приобщаваща и подкрепяща среда в детските градини, която да гарантира пълноценно развитие на потенциала и талантите на всяко дете с фокус върху децата със специфични потребности.

Дейностите по проекта бяха насочени към:

  • Осъществяване на ефективна подкрепа по приобщаващо образование чрез  извършване на комплекс от дейности в ДГ „Синчец“ в рамките на проектния период.
  • Повишаване нивото на знания и умения на екипа за оказване на ефективна подкрепа за децата по приобщаващо образование.
  • Повишаване на взаимодействието между детската градина, семейството и наличните социални услуги в община Сливен с цел по-пълно задоволяване потребностите на децата със специфични нужди и техните семейства.

Участието ни в проекта допринесе за :

  • Повишаване ролята на детската градина като ключов елемент на приобщаващо образование.
  • Засилената специализирана и педагогическа подкрепа подпомогна пълноценното участие на всички деца в образователния и социален живот на детската градина.
  • Подкрепата, която педагозите получават от специалистите им дава сигурност и увереност при справяне с различни проблемни ситуации.
  • Повишиха се компетентностите на педагозите и специалистите по отношение на изграждане на приобщаваща и подкрепяща образователна среда.
  • Налице е мрежа от услуги за посрещане нуждите на децата и техните семейства.
  • Изгради се устойчива доверителна връзка с родителите на децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа.

Подобри се и материалната база за осигуряването на покрепяща среда. Във филиала на детското заведение бе обособен  нов ресурсен кабинет. Той бе ремонтиран и обзаведен със средства по проекта: от УНИЦЕФ и ИКЕА .