Новини


Открито занятие с деца от група за ресурсно подпомагане

На 05.12.2019 год. се проведе открито занятие с децата от групата за ресурсно подпомагане в детска градина „Синчец”. Децата със специални образователни потребности от втора, трета и четвърта група, заедно със специалистите : ресурсен учител, логопед и психолог показаха своите знания за годишните сезонни. Специални гости на събитието бяха г-жа Илонка Толева- старши експерт по приобщаващо образование в РУО Сливен, представители на РЦПППО Сливен директори, педагози и специалисти от детските градини в гр. Сливен. Пред присъстващите, децата показаха умения за разпознаване и назоваване основните характеристики на сезона Зима. Заедно с г-жа Иванова изработиха зимно табло, подготвиха се за Коледа като украсиха елха в атмосфера на взаимопомощ и партньорство.

Научи повече

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Детска градина „Синчец“ участва в проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР).

Научи повече

Обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

На 19.10.2019 г. колективът на ДГ "Синчец" взе участие в обучение на тема:„СИ за работа в дигитална среда. Интерактивна дъска" ”

Научи повече

Национална годишна награда "Бисерче вълшебно"

Настоящата грамота се присъжда за специален принос на учителя- вдъхновител на децата в наградата "Бисерче вълшебно"2019

Научи повече