Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

     

 

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

 

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Детска градина „Синчец“ участва в проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. Включването в проекта, даде възможност за обновяване и до оборудване на ресурсен кабинет и обособяване на кътове за психо моторика.

Обогатен е ресурса от дидактични материали за логопедична и психологична работа.  

 

 За повече информация по проекта: https://www.mon.bg/bg/100926